Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie ofert

Wójt Gminy Kuślin na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 1. Opis zadań: a) upowszechnianie kultury...

OGŁOSZENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH I KOMISJI SPRAW SPOLECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE W DNIU 27.11.2007 ROKU.

O G Ł O S Z E N I E UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WSPÓLNE : POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH ORAZ KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 LISTOPADA 2007 ROKU O GODZ. 1400 W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE: Tematy posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Informacja...

OGLOSZENIE O POSIEDZENIU XII SESJI RADY GMINY W KUŚLINIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję, że posiedzenie XII Sesji Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się w dniu 29 listopada 2007r. o godz. 1500 w Szkole Podstawowej w Śliwnie. Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy V Kadencji 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy V Kadencji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad....

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KUŚLIN

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KUŚLIN O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kuślinie uchwały Nr VIII/44/2007 z dnia 21 czerwca...

OBWIESZCZENIE

Kuślin, dnia 26 lipca 2007r. R.Ś.7624-6/07 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze...

IX Sesja Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję, że posiedzenie IX Sesji Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się w dniu 26 lipca 2007r. o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie, ul. Leśna 13. Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy V Kadencji 1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy V Kadencji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie porządku...

VII Sesja Rady Gminy w Kuslinie

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję, że posiedzenie VII Sesji Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2007r. o godz. 1500 w Gminnym Ośrodku kultury w Kuślinie, ul. Leśna 13. Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy V Kadencji 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy V Kadencji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie porządku...

VI Sesja Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję, że posiedzenie VI Sesji Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się w dniu 22 marca 2007r. o godz. 1500 w Zespole Szkole Podstawowa – Przedszkole, ulica Szkolna 2 w Michorzewie. Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy V Kadencji 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy V Kadencji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych RG w Kuslinie

O G Ł O S Z E N I E UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 MARCA 2007r. O GODZ. 13.00 W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE: TEMATY POSIEDZENIA: 1. Uroczyste powitanie uczestników spotkania. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury...

Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych

O G Ł O S Z E N I E UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH RADY GMINY W KUŚLINIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 MARCA 2007r. O GODZ. 13.00 W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE: TEMATY POSIEDZENIA: 1. Uroczyste powitanie uczestników spotkania. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie...