Przetargi

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32

1

Kuślin, 2018-07-04

Numer sprawy: KPO.3221.1.2018

 WÓJT GMINY KUŚLIN

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32

 I.  Nazwa (firma) i adres sprzedającego:

Nazwa sprzedającego                Gmina Kuślin

Adres sprzedającego                  ul. Emilii Sczanieckiej 4

Kod Miejscowość                        64-316 Kuślin

Telefon:                                       61 44 72 728

Faks:                                           61 44 72 731

Adres strony internetowej           www.kuslin.pl ; www.bip.kuslin.pl

Adres poczty elektronicznej        urzad@kuslin.pl

Godziny urzędowania:                7:30 do 15:30

II. Przedmiot sprzedaży:

  1. Samochód specjalny pożarniczy JELCZ 004 GCBA 6/32, stanowiący własność Gminy Kuślin.

Pojazd niesprawny - uszkodzona skrzynia biegów, zdemontowany wał napędowy.

  1. Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka - JELCZ

Typ/Model - 004 GCBA 6/32

Rok produkcji - 1979

Numer rejestracyjny - PZH 319S

Numer fabryczny - 3150800487

Rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym

Pojemność silnika - 11100 cm3

Moc silnika - 135 kW

Dopuszczalna masa całkowita - 15700 kg

Rodzaj napędu - 4x2

Liczba miejsc - 4

Przebieg - 28721 km

Data pierwszej rejestracji za granicą/w kraju - 05.03.1980 r.

Ważność badań technicznych - 04.05.2018 r.

  1. Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuślinie, 64-316 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 13, w terminie od 05.07.2018 r. do 16.07.2018 r. od godz. 1000 do godz. 1800, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego (osoba do kontaktu: Maciej Łuczak - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuślinie, tel. 602 710 958 lub Jarosław Sibilski - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuślinie, tel. 721 688 926). 

III. Cena wywoławcza:

6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 17.07.2018 r. do godz. 1200. Oferta powinna zawierać:

a)     imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)     numer PESEL i NIP oferenta,

c)     datę sporządzenia oferty,

d)     oferowaną cenę,

e)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

f)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy sprzedaży w załączeniu do ogłoszenia.

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kuślin: www.bip.kuslin.pl  lub ze strony internetowej www.kuslin.pl.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004 GCBA 6/32. Nie otwierać przed dniem 17.07.2018 r. godz. 1215”, w Urzędzie Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, w terminie do dnia 17.07.2018 r. do godz. 1200 .

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

-          została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

-          nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

V. Pozostałe informacje:

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r. o godz. 1215 w Urzędzie Gminy w Kuślinie, ul. E. Sczenieckiej 4, 64-316 Kuślin – salka posiedzeń nr 8.

2)    Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprzedaży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty – zapłaci całkowitą cenę kupna samochodu. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.

3)    W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4)    Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5)    Gmina Kuślin nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

6)    Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy w Kuślinie, pok. nr 12 oraz telefonicznie pod nr tel. 61 44 72 728.

7)    Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8)    Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kuślinie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kuślinie.

 

                                                                                   Wójt Gminy Kuślin

                                                                                   /-/ Jerzy DZIAMSKI

 

 

 

 

 

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy sprzedaży

 

 

 

 

Zdjęcia

2
3
4
5
6
7
8

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 1113
04 lipca 2018 14:04 Zbigniew Heliński - Dodanie zdjęcia [bez_tytulu7.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 14:04 Zbigniew Heliński - Dodanie zdjęcia [bez_tytulu6.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 14:04 Zbigniew Heliński - Dodanie zdjęcia [bez_tytulu5.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)