Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin".

Kuślin, 2018-05-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2018

Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego   Gmina Kuślin

Adres zamawiającego     ul. Emilii Sczanieckiej 4

Kod Miejscowość            64 – 316 Kuślin

Telefon:                           61 44 72 722

Faks:                               61 44 72 731

adres strony internetowej      www.kuslin.pl

adres poczty elektronicznej   urzad@kuslin.pl

Godziny urzędowania:    7:30 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

            Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1, art.24aa oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.bip.kuslin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (ul. Emilii Szczanieckiej 4, 64 – 316 Kuślin, pok. nr 12). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuślin od 4902 mieszkańców.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

90511000-2 Usługi wywozu odpadów

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Od 2018-07-01 do 2020-06-30.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kopię aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kuślin. Ocena w/g formuły: spełnia/nie spełnia.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 P.z.p. oraz wykaz wykonanych usług tożsamych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują cyklicznie przez okres co najmniej jednego roku jedno zadanie polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zbliżonym zakresie (załącznik nr 6 do SIWZ). Ocena w/g formuły: spełnia/nie spełnia.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 P.z.p. oraz wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia jakie określił Zamawiający w pkt. III 2. 6) 2) SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ). Ocena w/g formuły: spełnia/nie spełnia.

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 P.z.p. Ocena w/g formuły: spełnia/nie spełnia.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował wyłącznie następującymi kryteriami oceny ofert:

a) Kryterium I: Cena oferty – 60 % = 60 pkt;

b) Kryterium II: Dostawa pojemników na zużyte baterie - 10% = 10 pkt;

c) Kryterium III: Termin płatności – 30%=30 pkt.

Kryterium I: CENA

         cena brutto oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu

C = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %

       cena brutto oferty badanej

Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Dostawa pojemników na zużyte baterie (B)

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojemników na zużyte baterie o minimalnych wymiarach: wysokość 57 cm, szerokość 18 cm, minimalnej pojemności 10l, wykonanych z przezroczystego tworzywa oraz do bezpłatnego odbioru odpadów na każde zgłoszenie zamawiającego. Miejsca usytuowania pojemników zostaną określone w terminie 10 dni od podpisania umowy.

Ocena dostawy pojemników na zużyte baterie będzie dokonana wg poniższej skali:

- dostawa każdego pojemnika – 2 punkty za każdy pojemnik, ale nie więcej niż max 10 punktów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 10 pkt. Do badania kryterium „Dostawa pojemników na zużyte baterie” zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium III: Termin płatności (T)

Ocena terminów płatności będzie dokonana wg poniższej skali:

30 punktów – termin płatności 30 dni lub więcej od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

15 punktów – termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

0 punktów – termin płatności 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 30 pkt

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat. W przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje termin płatności krótszy niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat lub niejednoznacznie wskaże termin płatności, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

2. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:

LP = C + B + T

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena

B – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II – Dostawa pojemników na zużyte baterie

T – liczba punktów przyznanych za kryterium nr III – Termin płatności.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert ma taka samą liczbę punktów, zamawiający spośród tych ofert wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną – art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.

4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

5. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu trzech kryteriów

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-05-16 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kuślin

Ul. Emilii Sczanieckiej 4

64 – 316 Kuślin

Pokój nr 15 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-05-16 o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kuślin

Ul. Emilii Sczanieckiej 4

64 – 316 Kuślin

Pokój nr 8

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 554345-N-2018. Data zamieszczenia: 08.05.2018r.

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 262
08 maja 2018 09:39 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 09:39 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zal_7_wykaz_narzedzi.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 09:38 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zal_6_wykaz_wykonanych_uslug.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)