Przetargi

Zapytanie ofertowe Zakładu Obsługi Komunalne w Kuślinie

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ

    UL. BOCZNA 1, 64-316 KUŚLIN

Znak sprawy L.dz. ZP.151-2/2018                                                      Kuślin, dnia 30 marca 2018 roku
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odcinków tras wodociągowych na terenie gminy Kuślin.

 Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 roku prawo zamówień publicznych Dz. U. 2010, Nr 113 poz. 759 ze zm.).

  1. Zamawiający; Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin zaprasza do złożenia ofert na;

2.Przedmiot zamówienia;

     2.1 zadanie I

budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø 110 mm od końcówki sieci ulicy Nowotomyskiej w m. Wąsowo w gminie Kuślin do wysokości działki geodezyjnej nr 560 wzdłuż ww. ulicy. Długość rurociągu 930 mb.

     2.2 zadanie II

budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø 110 mm wraz z przyłączami PE Ø 32 mm od końcówki sieci ulicy Opalenickiej w m. Michorzewo (działka geodezyjna nr 210/2) w gminie Kuślin do wysokości działki geodezyjnej nr 272/2 wzdłuż ww. ulicy. Długość rurociągu wraz z przyłączami 420 mb.

     2.3 zadanie III

budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø 110 mm wraz z przyłączami PE Ø 32 mm od końcówki sieci wodociągowej ulicy Parkowej w m. Kuślin w gminie Kuślin do wysokości działki geodezyjnej nr 192 wzdłuż ww. ulicy. Długość rurociągu wraz z przyłączami 360 mb.

     2.4 Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz montażowych przy budowie sieci i przyłączy wodociągowych ww. tras.

     2.5 Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (do wglądu w siedzibie zamawiającego). W zakresie robót związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych należy uwzględnić, że rury PE , osłonowe do przecisku, armaturę i pozostały materiał potrzebny do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Zamawiający.

3.Termin realizacji zamówienia:

     - zadanie I - do 30 kwietnia 2018 roku,

     - zadanie II - do 30 czerwca 2018 roku,

        - zadanie III - do 31 sierpnia 2018 roku.

4.Okres gwarancji-min. 12 m-cy od ostatecznego odbioru robót ww. zadań.

5.Miejsce i termin złożenia oferty- siedziba Zamawiającego – Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin, do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 8.00

6.Termin otwarcia ofert- 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 8.15.

7.Warunki płatności- polecenie przelewu na konto wyłonionego wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia prawidłowego odbioru robót przez zamawiającego – roboty rozliczane etapowo po każdym zadaniu odrębnie.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Artur Bąk – kierownik zakładu 601 079 001.

9.Sposób przygotowania oferty- ofertę dla każdego zadania odrębnie należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym druku zamawiającego który stanowi załącznik do niniejszego zapytania,  w języku polskim  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

       a/ Budowa odcinka sieci wodociągowej- Zadanie I – dla oferty zadania I

       b/ Budowa odcinka sieci wodociągowej- Zadanie II – dla oferty zadania II

       c/ Budowa odcinka sieci wodociągowej- Zadanie III – dla oferty zadania III.

UWAGA: zaleca się od potencjalnego Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Kierownik ZOK w Kuślinie

     /-/ Artur BĄK

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 216
30 marca 2018 11:30 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [formularze_ofertowe.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 11:28 Zbigniew Heliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)