Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie "Przebudowy - utwardzenia nawierzchni dróg, dojazdowych do pól na terenie Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-02-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DGK.271.2.2018

Nazwa zadania:

Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól  na terenie gminy Kuślin.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                                    Gmina Kuślin

Adres zamawiającego                                     Emilii Sczanieckiej 4

Kod Miejscowość                                            64-316 Kuślin

Telefon:                                                       61 44 72 722

Faks:                                                           61 44 72 731

adres strony internetowej                                 www.kuslin.pl

adres poczty elektronicznej                             urzad@kuslin.pl

Godziny urzędowania:                                      7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.kuslin.pl oraz www.bip.kuslin.pl  .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr 21). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Podział na zadania:

  1. Przebudowa - utwardzenie drogi gminnej w Wąsowie, działka nr 853.
  2. Przebudowa - utwardzenie drogi gminnej w Michorzewku, działka nr 352.

W zakresie zadania nr 1:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. (Dz.U. nr 43 z 1999 r.) wraz ze zmianami zaprojektowano jezdnię jednopasmową o szer. 4,00 m – 3,00 m, przeznaczoną do ruchu w obu kierunkach (§ 124 ust.3) i wzmocnieniem podbudowy tłuczniem kamiennym o następujących parametrach:

- nawierzchnia drogi gminnej i mijanki:

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m2

- podbudowa drogi gminnej (trasa):

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem gruzobetonowym o frakcji0/62 – warstwa dolna, grub. 15 cm,

- wzmocnienie ist. Podbudowy kruszywem łamanym GRH o frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna, grub. 5 cm,

- zaklinowanie podbudowy masa betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2,

- mijanka - podbudowa

- podbudowa z tłucznia gruzobetonowego, w. dolna o grub. 15 cm, tłuczeń o frakcji 0/62 mm,

- podbudowa z kruszywa łamanego GRH, w. górna o grub. 5 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mmm,

- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2.

W zakresie zadania nr 2:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. (Dz.U. nr 43 z 1999 r.) wraz ze zmianami zaprojektowano jezdnię jednopasmową o szer. 4,00 m – 3,00 m, przeznaczoną do ruchu w obu kierunkach (§ 124 ust.3) i wzmocnieniem podbudowy tłuczniem kamiennym o następujących parametrach:

- nawierzchnia drogi gminnej i mijanki:

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m2

- podbudowa drogi gminnej (trasa):

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem gruzobetonowym o frakcji0/62 – warstwa dolna, grub. 15 cm,

- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym GRH o frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna, grub. 5 cm,

- zaklinowanie podbudowy masa betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2,

- mijanka - podbudowa

- podbudowa z tłucznia gruzobetonowego, w. dolna o grub. 15 cm, tłuczeń o frakcji 0/62 mm,

- podbudowa z kruszywa łamanego GRH, w. górna o grub. 5 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mmm,

- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:        45.00.00.00-7

                                                            45.23.31.40-2

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.07.2018 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania polegające na budowie, przebudowie dróg każde.

1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

1.6. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 Ustawy.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Gwarancja

40%

Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

(Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

2

(Go-Gmin/Gmax-Gmin) * 100 * waga

gdzie:

- Go - gwarancja oferty ocenianej w miesiącach

- Gmax - gwarancja maksymalna (72 m-ce)

- Gmin - gwarancja minimalna (36 m-cy)

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium: gwarancja. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wykonania robót jaki wymaga Zamawiający to 36 miesięcy a najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniany przez Zamawiającego to 72 miesiące.

 X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-03-12 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kuślin

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

Pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-03-12, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kuślin

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

Pokój nr 8

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 522406-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2018 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 306
23 lutego 2018 14:24 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lutego 2018 14:20 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [przedmiar__michorzewko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lutego 2018 14:19 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [szkic_sytuacyjny__michorzewko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)