Komunikaty

Informacja o obowiązku dbałości i ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości

UWAGA
MIESZKAŃCY GMINY KUŚLIN
Każda osoba ma obowiązek szczególnej dbałości i ochrony
 swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości


Czy ktoś może zatrzymać nasz dowód osobisty?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „ pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Obowiązek wymiany dowodu osobistego i postępowanie w razie utraty dowodu osobistego
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
1.zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.
2.uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie;
3.upływu terminu ważności dowodu osobistego - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży dowodu?
 Tryb postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego:
1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.
2. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
3. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
4. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
5. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, o którym mowa w pkt. 1 wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd.
6. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.
7.Opłaty skarbowe: brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze . zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).
3. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych (Dz. U. 2009 nr 39 poz. 306).
Co zrobić, jeśli znajdziemy dowód osobisty?
Jeśli znajdziemy swój dowód, który zgłosiliśmy jako utracony, powinniśmy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy (lub konsulacie).
Jeśli przypadkiem znajdziemy zgubiony przez kogoś dowód osobisty, możemy przekazać do Policji lub urzędowi gminy. Możemy też oddać go niezwłocznie właścicielowi.
W tym ostatnim przypadku właściciel dowodu - ze względu na ryzyko użycia go do celów przestępczych (np. zaciągnięcie kredytu) - powinien zgłosić sprawę na Policji.


WÓJT GMINY KUŚLIN
  /-/ Jerzy Dziamski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2014 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 1076
10 lutego 2014 13:53 Zbigniew Heliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)