Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komkunikat Wójta Gminy Kuślin z dnia 24 lipca 2013 r.

K O M U N I K A T W związku z licznymi skargami mieszkańców gminy na przykry zapach wylewanej na pola gnojowicy informuję, iż właściciel gruntów rolnych może stosować nawozy naturalne pochodzące z innych gospodarstw zgodnie przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu. Każdy przypadek nabycia nawozów naturalnych (obornik,...

WAŻNE ZMIANY W OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM

Zmiany w obowiązku meldunkowym Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407). Zgodnie z nowymi przepisami...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2013 ROKU

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Kuślin organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowały kwotę dotacji są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który...

INFORMACJA WÓJTA GMINY

INFORMACJA WÓJTA GMINY Powiadomienie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Śliwnie Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm) w związku z podjętą przez Rade Gminy w Kuślinie Uchwałą Nr XXVII/141/2013 z dnia 21 lutego 2013r. powiadamiam Rodziców uczniów Szkoły...