Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku.

Treść zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji ścieków sanitarnych w miejscowości Trzcianka”.

Kuślin, dnia 11 maja 2017r. RŚ.6220.5.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), zgodnie z art....

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji ścieków sanitarnych w miejscowości Trzcianka”

Kuślin, dnia 26 kwietnia 2017r. RŚ.6220.5.2016 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Kuślin stosownie do art. 10 § 1 w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Kuślin, dnia 07 kwietnia 2017r. RŚ.6220.5.2016 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Kuślin, działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na „Budowe sieci kanalizacji ścieków sanitarnych w miejscowości Trzcianka”.

Kuślin, dnia 21 lutego 2017r. RŚ.6220.5.2016 OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej Wójt Gminy Kuślin na postawie art. 36 § 1, 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie w gminie Kuślin”

Kuślin, dnia 01 kwietnia 2016r. RŚ.6220.4.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), zgodnie...