Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Kuślin - podinspektora planowania przestrzennego, budownictwa dróg i inwestycji

WÓJT GMINY KUŚLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY KUŚLIN

 podinspektora planowania przestrzennego, budownictwa dróg i inwestycji

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. jest obywatelem polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: budownictwo, planowanie przestrzenne,  gospodarka  nieruchomościami, architektura, urbanistyka ),
 3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania praw publicznych w formie złożonego oświadczenia,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w formie złożonego oświadczenia,
 5. nieposzlakowana opinia.

2.      Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. znajomość przepisów ustawy: prawo budowlane, o planowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o opłacie skarbowej, prawo geodezyjne i kartograficzne, ( sprawdzenie wiedzy w czasie rozmowy kwalifikacyjnej ),
 2. znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, poczta elektroniczna itp.),
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. wysoka kultura osobista, samodyscyplina, kreatywność i komunikatywność.

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.

 1. współdziałanie w sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. współdziałanie w sporządzaniu prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze,
 3. współdziałanie w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. wydawanie wypisów i wyrysów  z planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie,
 6. gromadzenie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 7. ustalanie opłat w związku ze skutkami uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 8. wydawanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzenie ich rejestru,
 9. podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zagrożenia w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,
 10. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 11. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 12. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 13. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 14. współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu,
 15. orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia,
 16. wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej,
 17. planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych,
 18. wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy,

4.      Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4,
 3. umowa na czas nieokreślony,
 4. przewidywany termin podjęcia zatrudnienia: 26 lipca 2018 r.
 5. podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenia z pkt. 1, ppkt. c i d,
 4. kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. kserokopie świadectw/a pracy,
 7. ewentualnie zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej u pracodawcy samorządowego,
 8. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,
 9. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu – Urząd Gminy, ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora planowania przestrzennego, budownictwa, dróg i inwestycji w gminie Kuślin w terminie do dnia 9 lipca 2018 roku  (tj. 10 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.kuslin.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. E. Sczanieckiej 4. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 61 4472721.

6. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kuślinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2018 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 422
29 czerwca 2018 09:28 Zbigniew Heliński - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 09:28 Zbigniew Heliński - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 09:28 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [kwestionarusz_osobowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)