Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Kuślin - podinspektora obsługi organów gminy, promocji i zdrowia

WÓJT GMINY KUŚLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY KUŚLIN

podinspektora obsługi organów gminy, promocji i zdrowia


 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. jest obywatelem polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie wyższe
 3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania praw publicznych w formie złożonego oświadczenia,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w formie złożonego oświadczenia,
 5. nieposzlakowana opinia.

 

2.      Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. znajomość przepisów ustawy: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ( sprawdzenie wiedzy w czasie rozmowy kwalifikacyjnej ),
 2. znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, poczta elektroniczna itp.),
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. wysoka kultura osobista, samodyscyplina, kreatywność i komunikatywność,
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.

 1. obsługa biurowa i organizacja rady gminy i komisji,
 2. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami i stanowiskami materiałów  dot. projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 3. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę gminy i jej komisje oraz Zarządzeń Wójta,
 4. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 5. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 6. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem Sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji, Wójta oraz zebrań wiejskich,
 7. protokołowanie posiedzeń Sesji, komisji, zebrań i spotkań,
 8. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz zarządzeń Wójta,
 9. terminowe przekazywanie uchwał do organów nadzoru Wojewody i regionalnej izby obrachunkowej – w zakresie spraw finansowych,
 10. obsługa jednostek pomocniczych gminy,
 11. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 12. prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych
 13. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu gminy
 14. prowadzenie zbioru akt prawa miejscowego i jego udostępnianie,
 15. gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz we współdziałaniu z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy.
 16. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 17. kreowanie i współdziałanie przy organizowaniu imprez promocyjno-kulturalnych.
 18. prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy w związkach gmin i stowarzyszeniach,
 19. organizowanie współpracy  z innymi gminami i zagranicą.
 20. współdziałanie z organizatorami opieki zdrowotnej na terenie gminy
 21. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia wynikających z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz z przepisów  wykonawczych do w/w ustawy.

4.      Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4,
 3. umowa na czas nieokreślony,
 4. przewidywany termin podjęcia zatrudnienia: 26 lipca 2018 r.
 5. podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenia z pkt. 1, ppkt. c i d,
 4. kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. kserokopie świadectw/a pracy,
 7. ewentualnie zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej u pracodawcy samorządowego,
 8. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,
 9. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu – Urząd Gminy, ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora obsługi organów gminy, promocji i zdrowia w gminie Kuślin w terminie do dnia 9 lipca 2018 roku  (tj. 10 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.kuslin.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. E. Sczanieckiej 4. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 61 4472721.

6. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kuślinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2018 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 503
29 czerwca 2018 09:04 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 09:04 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zgoda_na_przetwarzanie_kandydaci.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 09:03 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [klauzula_kandydaci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)