Nabór pracowników

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Kuslinie inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

WÓJT GMINY KUŚLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY KUŚLIN

 inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania praw publicznych w formie złożonego oświadczenia,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w formie złożonego oświadczenia,
 4. nieposzlakowana opinia
 5. obywatelstwo polskie.
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. znajomość przepisów ustawy: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacja podatkowa i prawo zamówień publicznych,
 2. znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, poczta elektroniczna itp.),
 3. prawo jazdy kat. B + samochód,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. wysoka kultura osobista, samodyscyplina, kreatywność i komunikatywność,
 6. preferowane wykształcenie wyższe rolnicze.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.

Zadania wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. przygotowania założeń i opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i jego aktualizacji,
 2. przygotowywania projektów uchwał i współuczestniczenia w opracowywaniu aktów prawa miejscowego,
 3. kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami,
 4. współuczestniczenie w przygotowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( opracowanie SIWZ),
 5. prowadzenia ewidencji naliczeń, wpłat i windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz sporządzania sprawozdań
 7. prowadzenia rejestru działalności regulowanej,
 8. prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawieranych na odbieranie odpadów,
 9. innych zadań wynikających z ustawy.

 4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenia z pkt. 1, ppkt. b i c,
 4. kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. kserokopie świadectw/a pracy,
 7. ewentualnie zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej u pracodawcy samorządowego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu – Urząd Gminy, ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie Kuślin w terminie do dnia 22 października 2012 r. (tj. 12 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. E. Sczanieckiej 4. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 61 4472721. 

Wymagany list motywacyjny, powinien być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia      29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

5. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kuślinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2012 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 2763
11 października 2012 13:32 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu.
11 października 2012 13:32 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu.
09 października 2012 15:29 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko.pdf] do dokumentu.