Konkursy na stanowisko

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie

Wójt Gminy Kuślin

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa –Przedszkole w Wąsowie

 

I. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Kuślin z siedzibą ul. Emilii

    Sczanieckiej 4, Kuślin.

II. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkoła Podstawowa w Wąsowie ul. Lipowa 51 ,    

     z siedzibą Wąsowo,64-316 Kuślin

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne

stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,

publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597):

1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia następujące wymagania:

a)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier

           lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego

            stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowiska nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d)      uzyskała:

  • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

            pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

  • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę prac w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed  przystąpieniem do konkursu,

e)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku  

kierowniczym,

      f)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

      g)  nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1  

          ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z

          późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której  

          mowa w art. 140 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

          z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie

          dyscyplinarne,

     h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne   

         przestępstwo skarbowe,

i)       nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

     j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

         środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia   

         2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z  

2017r. poz. 1311 z późn. zm.),

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na

zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danej szkole oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b-k;

3) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy nad podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie o języku polskim – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 218 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem

1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – nie dotyczy nauczycieli akademickich;

13) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

V. Informacja o:

1) sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym

i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora „Zespołu Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie”

w terminie do dnia  10 sierpnia 2018 r. do godziny   15 00 na adres Urząd Gminy Kuślin

ul. Emilii Sczanieckiej 4.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

2) dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej;

3) sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia

postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Kuślinie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

         Z up. Wójta

inż. Zbigniew HELIŃSKI

     Sekretarz Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2018 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 391
24 lipca 2018 11:58 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2018 11:58 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [skmbt_c22018072411540.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2018 11:57 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)