Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Śliwno na terenie gminy Kuślin

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Śliwno na terenie gminy Kuślin. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu...

Ogłoszenie o wyłożeniu dp publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejścowości Chraplewo, Dąbrowa i Wąsowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U....

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wąsowo na terenie gminy Kuślin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Kuślin, dnia 29 kwietnia 2016 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wąsowo na terenie gminy Kuślin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuślin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie części działki nr ewid. 1124/2 w miejscowości Wąsowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kuślin, dnia 16 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuślin, rejon ul. Leśnej na terenie gminy Kuślin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie części...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej działki nr 1141 w miejscowości Wąsowo na terenie gminy Kuślin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej działki nr 1141 w miejscowości Wąsowo na terenie gminy Kuślin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz....

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wąsowo, Chraplewo, Kuślin, Głuponie i Dąbrowa na terenie gminy Kuślin

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wąsowo, Chraplewo, Kuślin, Głuponie i Dąbrowa na terenie gminy Kuślin Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)...