Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Śliwno.

Na podstawie art. 28 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) oraz  §3, ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

WÓJT GMINY KUŚLIN
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, położonego  w budynku wolnostojącym nr 23, usytuowanym na działce nr 404/3 o pow. 0,0627 ha w miejscowości Śliwno, o łącznej powierzchni użytkowej 107,15 m2  z udziałem 10715/21709 w prawie własności działki gruntowej nr 404/3, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi  Księgę Wieczystą PO1N/00020804/4. Zgodnie z m.p.z.p. Gminy Kuślin w/w nieruchomość przeznaczona jest jako teren usług oświaty, oznaczona na rysunku planu symbolem 7.UO.48

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze budynku, składa się z trzech pomieszczeń: pomieszczenie, nr 1 o pow. 51,64 m2, pomieszczenie nr 2 o pow. 27,38 m2 oraz pomieszczenie nr 3 o pow. 28,13 m2. Przedsionek i korytarz stanowią części wspólne. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (własne szambo) i c.o. Brak kanalizacji ściekowej i deszczowej oraz instalacji gazowej.
Cena wywoławcza: 126.760,00 zł
Wadium: 8.000,00 zł
Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy  Kuślin, ul. E. Sczanieckiej 4, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr (061)44-72-724
Przetarg odbędzie się w dniu  27 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Kuślin, pok. nr 8, o  godz. 11:00 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, najpóźniej do dnia 22 października 2015 r.
Wpłat dokonywać można na konto Urzędu Gminy Kuślin BS Duszniki O/Kuślin 36 9072 0002 2001 0107 0771 0007.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylania się przez Nabywcę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


                                 Wójt Gminy Kuślin
                                           /-/ Jerzy Dziamski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2015 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 585
29 września 2015 15:06 Zbigniew Heliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)