Aktualności

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW
na kadencję 2016-2019

W związku z upływem kadencji ławników sądowych w dniu 31 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U.  z 2015r., poz. 133 ze zm.) w Urzędzie Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, pok. 15,  przyjmowane  będą do dnia 30 czerwca 2015 r. zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu na kadencję 2016-2019.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:
1.Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
    1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
    2)jest nieskazitelnego charakteru;
    3)ukończył 30 lat;
    4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
    5)nie przekroczył 70 lat;
    6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
    7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2.Ławnikami nie mogą być:
    1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
    2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
    3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
    4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;
    5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;
    6)duchowni;
    7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
    8)funkcjonariusze Służby Więziennej;
    9)radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


3.Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. do 30 czerwca 2015r.).
4.Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (zał. nr 1).
5.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
    1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
    2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (zał. nr 2);
    3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (zał. nr 3);
    4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
    5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w ppkt. 1) do 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Ponadto:
1)do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
2)do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (zał. nr 4).
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Rada Gminy Kuślin dokona wyboru ławnika najpóźniej do końca października 2015 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuślin, pok.15 lub pod numerem telefonu: 61 44 72 721, 61 44 72 722.


Wójt Gminy Kuślin
/-/ Jerzy DZIAMSKI

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2015 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 581
03 czerwca 2015 14:15 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2015 14:02 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zal_nr_4__lista_osob_popierajacych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2015 14:01 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zal_nr_3__oswiadczenie_kandydata.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)