Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o nowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym

INFORMACJA o nowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka...

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację w 2012 r. zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Kuślin na podstawie art. 13 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) o g ł a s z a o t w a r t y k o n k u r s o f e r t na realizację w 2012 r. zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej...

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WÓJT GMINY KUŚLIN zawiadamia o uruchomieniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu...

Wybory ławników na kadencję 2012-2015

OGŁOSZENIE WYBORY ŁAWNIKÓW W związku z upływem kadencji ławników sądowych w dniu 31 grudnia 2011 r., zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), w Urzędzie Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, pok. 15, przyjmowane będą...

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że w dniu 16 marca 2011 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w miejscowości Kuślin, gmina...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Kuślin, dnia 09.03.2011r. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Wójt Gminy Kuślin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w dziedzinie...

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację w 2011 r. zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Kuślin na podstawie art. 13 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) o g ł a s z a o t w a r t y k o n k u r s o f e r t na realizację w 2011 r. zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. ...