Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin

Kod RWA

GPB.6727. … . …

Wymagane dokumenty

- wniosek
- załączniki:
• potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 724, fax 61 44 72 731
e-mail: urzad@kuslin.pl
•Informacja - pok. 21
•Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

1.od wypisu:  do 5 stron – 30 zł,  powyżej 5 stron 50 zł.
2.od wyrysu:
- za każdą wchodząca w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 – 20 zł  - nie więcej niż 200 zł
Opłatę uiszcza się przelewem na konto Gminy Kuślin. BS Duszniki O/Kuślin, Nr konta 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

Termin i sposób załatwienia

- w terminie 7 dni ,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012, 647 ze zm.)

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez podinspektora pod numerem telefonu 061 44 72 724,
Osoba do kontaktu : Eugeniusz Przybylak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2014 19:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 819
30 października 2014 19:23 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.
30 października 2014 19:22 Zbigniew Heliński - Utworzenie sprawy.