Wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Kod RWA

GPB.6724. … . …

Wymagane dokumenty

- wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
- załączniki:
• mapa zasadnicza się w skali 1:1.000 a  w przypadku  braku mapa katastralna, gromadzona w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2.000, a
w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5.000

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 724, fax 61 44 72 731
e-mail: urzad@kuslin.pl
•Informacja - pok. 21
•Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

- termin uzależniony od procedury planistycznej,
- Informacja (doręczona za pośrednictwem poczty) o podjęciu przez Radę Gminy Kuślin uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin  lub informacja o przyjęciu wniosku do oczekujących na wszczęcie procedury planistycznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012, 647 ze zm.)

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez podinspektora pod numerem telefonu 061 44 72 724,
Osoba do kontaktu : Eugeniusz Przybylak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2014 18:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 781
30 października 2014 19:01 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych załącznika.
30 października 2014 19:01 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.
30 października 2014 18:59 Zbigniew Heliński - Utworzenie sprawy.