Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kod RWA

UCP.6233.2. … …

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  2. Potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  3. Dokument potwierdzający  posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu.
  4. Dokument potwierdzający wyposażenie bazy technicznej.
  5. Aktualne zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku) lub oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu  składek  na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

  • INFORMACJA  - pok. 20
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

107,00 zł.
opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy  Kuślin: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

Termin i sposób załatwienia

- zgodnie z ustawą kodeks postępowania administracyjnego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

- decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kuślin.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz. 1399 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013 poz. 267 ze zm.)

Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Osoba do kontaktu: Magdalena Szałek (61) 44-72-723

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2014 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 725
08 czerwca 2018 15:09 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2014 07:43 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
19 października 2014 13:53 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.