Opłata za gospodarowanie odpadami

Kod RWA

UCP. ……………

Wymagane dokumenty

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731
e-mail: urząd@kuslin.pl
    INFORMACJA  - pok. 20
    Składanie dokumentów – pok. 15

 

 

Opłaty

Brak opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

- na bieżąco
- zgłoszenie do opłaty za gospodarowanie odpadami - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (wzór deklaracji w załączniku).

- korekta deklaracji gdy podatnik stwierdzi, że dane podane w deklaracji zostały błędnie podane
- nowa deklaracja w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana
- opłata płatna jest bez wezwania co kwartał w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału (15.03, 15.06, 15.09.,15.12).
- opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy  Kuślin: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006

- na bieżąco

 

- zgłoszenie do opłaty za gospodarowanie odpadami - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami).

 

- korekta deklaracji gdy podatnik stwierdzi, że dane podane w deklaracji zostały błędnie podane;

 

- nowa deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

 

- opłata płatna jest bez wezwania co kwartał w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału (15.03, 15.06, 15.09.,15.12).

 

- opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy  Kuślin: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 250)

Inne informacje

Osoba do kontaktu: Magdalena Szałek (61) 44-72-723

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2014 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 994
08 czerwca 2018 15:03 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
10 czerwca 2016 08:02 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych załącznika.
10 czerwca 2016 08:02 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.