Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych.

Kod RWA

KPO.3120…..20….

Wymagane dokumenty

-  kserokopie aktów notarialnych (oryginały do wglądu),
-  kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( oryginał do wglądu)
-  IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( osoby fizyczne),
-  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości ( osoba prawna ).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

  • INFORMACJA  - pok. 19
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

- do 30 dni

- zgłoszenie do wymiaru podatkowego nieruchomości i zmian mających wpływ na wysokość podatku :

a) osoby fizyczne :

- informacja w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, sporządzona na formularzu wg określonego wzoru (Załącznik Nr 1).

Podatek jest płatny w 4 ratach : 10 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Wydanie decyzji.

b) osoby prawne :

- do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru ( Załącznik Nr 2), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek płatny jest bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Inne informacje

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2014 17:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 897
10 stycznia 2019 13:56 Adrianna Rakowska - Dodanie załącznika.
10 stycznia 2019 13:56 Adrianna Rakowska - Dodanie załącznika.
10 stycznia 2019 13:56 Adrianna Rakowska - Usunięcie załącznika.