Opłata od posiadania psów

Kod RWA

KPO.3138…..20….

Wymagane dokumenty

-  pisemne zgłoszenie faktu posiadania psa i wynikającego stąd obowiązku płacenia opłaty,

-  pisemne zgłoszenie faktu nie posiadania psa w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 19
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

- na bieżąco

 

- zgłoszenie do wymiaru podatkowego posiadania psa – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku ( Załącznik Nr 1)

- opłata płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

- w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2014 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 843
10 stycznia 2019 13:54 Adrianna Rakowska - Dodanie załącznika.
10 stycznia 2019 13:54 Adrianna Rakowska - Usunięcie załącznika.
04 stycznia 2018 08:47 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.