Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Kod RWA

RŚ.6222. .... . 20....

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami
•    Mapa sytuacyjno – wysokościowa z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
•    Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
•    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin pok. 20 tel: 61 44 72 723

Opłaty

Opłatę skarbową można uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kuślinie – Bank Spółdzielczy Duszniki  78 9072 0002 0107 0771 2000 0006. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

Termin i sposób załatwienia

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Podstawa prawna

1.    art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013 r. 1232 ze zm.),
2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2012.1282 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2014 09:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 1051
13 października 2014 11:34 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
28 lipca 2014 09:31 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
28 lipca 2014 09:26 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.