Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
w Powiecie Nowotomyskim w 2016r.


LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW


1.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy  w  Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2 (pok. nr 8)
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
•poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
•wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

2.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lwówku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, pok. nr. 18, w godzinach od poniedziałku do piątku.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
•poniedziałek – piątek w  godzinach od 8.30 do 12.30.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony jest przez organizację pozarządową: Fundację TOGATUS PRO BONO z Olsztyna (10-544 Olsztyn, ul. Warmińska 7/1).
3.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Opalenicy, zlokalizowany w budynku ośrodka zdrowia, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
•poniedziałek - wtorek w godzinach  od 9.00 do 13.00;
•środa - czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00;
•piątek w godzinach od 11.00 do 15.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE


1.poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2.wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3.udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4.sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1.której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2.która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
3.która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4.która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5.która nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat;
6.która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255)


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 1566
26 sierpnia 2016 10:16 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
15 lutego 2016 09:31 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
07 stycznia 2016 11:31 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.