Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Kuślin - przetarg trzeci

                                                                                                                Kuślin, 2017-08-31

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DGK.271.5.2017

 Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Kuślin – przetarg trzeci

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Nazwa zamawiającego                                    Gmina Kuślin

Adres zamawiającego                                      Emilii Sczanieckiej 4

Kod Miejscowość                                               64-316 Kuślin

Telefon:                                                        61 44 72 722

Faks:                                                            61 44 72 731

adres strony internetowej                                 www.kuslin.pl

adres poczty elektronicznej                             urzad@kuslin.pl

Godziny urzędowania:                                      7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.kuslin.pl oraz www.bip.kuslin.pl  .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr 21). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Podział na zadania:

1. Przebudowa – utwardzenie drogi gminnej w Wąsowie ul. Grodziska, dz. Nr ewid. 855.

2. Przebudowa – utwardzenie drogi gminnej w Dąbrowie Nowej, działka nr ewid. 39

3. Przebudowa – utwardzenie drogi gminnej w Wąsowie ul. Wiatrakowa, dz. nr ewid. 818

W zakresie zadania nr 1:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. (Dz.U. nr 43 z 1999 r.) wraz ze zmianami zaprojektowano jezdnię jednopasmową o szer. 4,00 m – 3,00 m, przeznaczoną do ruchu w obu kierunkach (§ 124 ust.3) i wzmocnieniem podbudowy tłuczniem kamiennym o następujących parametrach:

- nawierzchnia drogi gminnej i mijanki:

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m2

- podbudowa drogi gminnej (trasa):

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem gruzobetonowym o frakcji0/62 – warstwa dolna, grub. 15 cm,

- wzmocnienie ist. Podbudowy kruszywem łamanym GRH o frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna, grub. 5 cm,

- zaklinowanie podbudowy masa betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2,

- mijanka - podbudowa

- podbudowa z tłucznia gruzobetonowego, w. dolna o grub. 15 cm, tłuczeń o frakcji 0/62 mm,

- podbudowa z kruszywa łamanego GRH, w. górna o grub. 5 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mmm,

- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2.

W zakresie zadania nr 2:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124ze zm.) zaprojektowano jezdnię jednopasmową o szerokości 4,0 m przeznaczoną do ruchu w obu kierunkach ( 14 ust. 3 ) z zastosowaniem mijanki (126 ust. 1,2,3) i następujących parametrach:

- nawierzchnia drogi gminnej i mijanki:

- warstwa ścieralna z masy betony asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m2

- skropienie klinowania emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- podbudowa drogi gminnej(trasa):

- zaklinowanie podbudowy masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg /m2

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

- podbudowa z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna, grubość 5 cm

- podbudowa z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62 mm –m warstwa dolna, grubość 15 cm

- mijanka – podbudowa:

- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

- podbudowa z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna, grubość 5 cm, kruszywo o frakcji 0/31,5 mm

- podbudowa z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62 mm –m warstwa dolna, grubość 15 cm, tłuczeń o frakcji 0/62 mm

W zakresie zadania nr 3:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. (Dz.U. nr 43 z 1999 r.) wraz ze zmianami zaprojektowano jezdnię jednopasmową o szer. 4,00 m, przeznaczoną do ruchu w obu kierunkach (§ 124 ust.3) i wzmocnieniem podbudowy tłuczniem kamiennym o następujących parametrach:

- nawierzchnia drogi gminnej:

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m2

- podbudowa drogi gminnej (trasa):

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem gruzobetonowym o frakcji0/62 – warstwa dolna, grub. 15 cm,

- wzmocnienie ist. podbudowy kruszywem łamanym GRH o frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna, grub. 5 cm,

- zaklinowanie podbudowy masa betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2,

- ściek prefabrykowany

- ściek prefabrykowany korytkowy o wym. 30x40x15cm,

- ława betonowa grub15 cm z oporem grub.10 cm, beton kl. C 12/15,

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:        45.00.00.00-7

                                                             45.23.31.40-2

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.11.2017 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca posiada doświadczenie.

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż wartość części,  na którą jest składana oferta.

4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 Ustawy.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Gwarancja

40%

Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

(Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

2

(Go-Gmin/Gmax-Gmin) * 100 * waga

gdzie:

- Go - gwarancja oferty ocenianej w miesiącach

- Gmax - gwarancja maksymalna (72 m-ce)

- Gmin - gwarancja minimalna (36 m-cy)

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium: gwarancja. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wykonania robót jaki wymaga Zamawiający to 36 miesięcy a najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniany przez Zamawiającego to 72 miesiące.

 X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2017-09-15 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kuślin

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

Pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-09-15, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kuślin

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

Pokój nr 8

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 581621-N-2017. Data zamieszczenia 2017-08-31.

 

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2017 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 223
31 sierpnia 2017 13:52 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [arm451n_20170509_094309.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 13:52 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [opis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 13:51 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [scan01909.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)