Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wzór oświadczenia majątkowego obowiązujący od 1 lipca 2017r.

(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej...

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Na podstawie uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Kuślinie z dnia...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2015 ROKU

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Kuślin organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowały kwotę dotacji są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2014 ROKU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2014 ROKU W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Kuślin organizacje pozarządowe,...

Informacja o obowiązku dbałości i ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KUŚLIN Każda osoba ma obowiązek szczególnej dbałości i ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości Czy ktoś może zatrzymać nasz dowód osobisty? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku w zakresie...