Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku w zakresie...

Ogłoszenie o uruchomieniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących programu współpracy na 2014 rok

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Na podstawie uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Kuślinie z...

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie

WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2 i § 3 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,...

Komkunikat Wójta Gminy Kuślin z dnia 24 lipca 2013 r.

K O M U N I K A T W związku z licznymi skargami mieszkańców gminy na przykry zapach wylewanej na pola gnojowicy informuję, iż właściciel gruntów rolnych może stosować nawozy naturalne pochodzące z innych gospodarstw zgodnie przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu. Każdy przypadek nabycia nawozów naturalnych (obornik,...